โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร รวม 60 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย

 • ภาคการบรรยาย เนื้อหาด้าน Robotics & Automation System / System Integration Solution
  จำนวน 50 % ของหลักสูตร การบรรยายภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรรวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งานจริง


 • การปรับ Mindset  เรื่อง Automation & Robotics ในการผลิต และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  จำนวน 30 % ของหลักสูตร


 • Activities อื่นๆ ของหลักสูตร เช่น การดูงาน, การนำเสนอแผน
  กิจกรรมเสริมความรู้ / ศึกษาดูงาน / เยี่ยมชม จำนวน 20% ของหลักสูตร

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • Implementation Plan & Action Plan ของตนเอง ที่ได้จากการประเมินตนเอง (Self–Assignment) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงงานสู่การผลิตอัจฉริยะ

 • แนวทางการในเลือกใช้ Automation System & Robotics ในภาคการผลิตที่เหมาะสมกับตนเอง

 • ท่านจะมีที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงประจำกลุ่มตลอดหลักสูตรการอบรม

 • Live Demonstration Automation & Robotics

 • โอกาสในการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติ (Smart Robots) มาใช้ในกระบวนการผลิต

รูปแบบการอบรม 60 ชั่วโมง

บุคคลที่ควรเข้ารวมหลักสูตร

 • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • วิศวกรโรงงาน
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น

ขั้นตอนการรรับสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • หรือ Download ใบสมัคร แล้วส่งมาที่ ICTI.connect@gmail.com

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

 • การอบรมภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน รวม 60 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย Implementing Robotics and Automation System เรียนทั้งหมดจำนวน 8 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (เรียนศุกร์ – เสาร์) ประกอบด้วย กิจกรรมการให้การบ้าน (Assignment) จำนวน 3 ครั้งและมี Workshop จำนวน 2 ครั้ง

กำหนดการและสถานที่

งานอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะการอบรม : อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ (เวลา 08.30 น.-16.00 น.)
สถานที่จัดงาน : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) กรุงเทพฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ออกโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เรียนเกินกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด)

ลำดับหัวข้อวิชาชั่วโมง
Day 1
10/01/2020
พิธีเปิด / สัมมนา Smart Robots for Manufacturing Intelligence1.5
Overview หลักสูตร / แนะนำบริษัทผู้เข้าอบรม / แนะนำวิทยากร / สานสัมพันธ์1.5
การบริหารการผลิตให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ยุค 4.03.0
Day 2
11/01/2020
การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี จาก BOI3.0
การจัดการทุนทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)3.0
14-18
18/01/2020
Open House เรื่อง Automation และ Robot ณ.ประเทศญี่ปุ่น (14-18 มกราคม 63)Top
up
Day 3
24/01/2020
Manufacturing Process Characters1.5
Workshop : เขียน Process Flow Diagram (พร้อมปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนา)4.5
Day 4
25/01/2020
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
Live Demonstration Nachi
3.0
3.0
Day 5
31/01/2020
Smart Factory Automation
e-Factory Platform (ตามมาตรฐาน ISA95) ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation System)
การวางแผนการผลิต scheduling Traceability
-
3.0
3.0
Day 6
01/02/2020
การบูรณาการระบบ (System Integration Solutions) การ Integration ในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นระบบสายสัญญาณ หรือ ไร้สาย (5G , LoRa , NB-IoT) การควบคุมระบบระยะไกล
ระบบ Cloud
Live Demonstration
6.0
Day 7
07/02/2020
การนำข้อมูลจากการผลิต ที่ได้จากการทำ System Integration มาทำการวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement) การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในภาคผลิต
Live Demonstration
6.0
Day 8
08/02/2020
Workshop : การประเมินความคุ้มค่าในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต
และการประเมินความคุ้มค่าในการบูรณาการระบบบริหารการผลิต
6.0
Day 9
14/02/2020
เยี่ยมชมโรงงานภายในประเทศ (Open house)6.0
Day 10
15/02/2020
นำเสนอแผนงานการนำไปปฏิบัติ (Implement Planned Presentation) + พิธีปิดหลักสูตร6.0