โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร รวม 60 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย

 • ภาคการบรรยาย เนื้อหาด้าน Robotics & Automation System / System Integration Solution
  จำนวน 50 % ของหลักสูตร การบรรยายภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรรวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งานจริง


 • การปรับ Mindset  เรื่อง Automation & Robotics ในการผลิต และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  จำนวน 30 % ของหลักสูตร


 • Activities อื่นๆ ของหลักสูตร เช่น การดูงาน, การนำเสนอแผน
  กิจกรรมเสริมความรู้ / ศึกษาดูงาน / เยี่ยมชม จำนวน 20% ของหลักสูตร

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • Implementation Plan & Action Plan ของตนเอง ที่ได้จากการประเมินตนเอง (Self–Assignment) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงงานสู่การผลิตอัจฉริยะ

 • แนวทางการในเลือกใช้ Automation System & Robotics ในภาคการผลิตที่เหมาะสมกับตนเอง

 • ท่านจะมีที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงประจำกลุ่มตลอดหลักสูตรการอบรม

 • Live Demonstration Automation & Robotics

 • โอกาสในการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติ (Smart Robots) มาใช้ในกระบวนการผลิต

รูปแบบการอบรม 60 ชั่วโมง

บุคคลที่ควรเข้ารวมหลักสูตร

 • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • วิศวกรโรงงาน
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น

 

ขั้นตอนการรรับสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • หรือ Download ใบสมัคร แล้วส่งมาที่ ICTI.connect@gmail.com

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

 • การอบรมภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน รวม 60 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย Implementing Robotics and Automation System เรียนทั้งหมดจำนวน 8 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (เรียนศุกร์ – เสาร์) ประกอบด้วย กิจกรรมการให้การบ้าน (Assignment) จำนวน 3 ครั้งและมี Workshop จำนวน 2 ครั้ง

กำหนดการและสถานที่

งานอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะการอบรม : อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ (เวลา 09.00 น.-16.00 น.)
สถานที่จัดงาน : ชั่น 5 ห้อง Galleria โรงแรม S31 (สุขุมวิท) กรุงเทพฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ออกโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เรียนเกินกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด)

ลำดับวันที่หัวข้อวิชาชั่วโมง
ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561พิธีเปิด / สัมมนา Executive program for Implementing Robotics and Automation System1.5
Overview หลักสูตร / แนะนำบริษัทผู้เข้าอบรม / แนะนำวิทยากร / สานสัมพันธ์1.5
การบริหารการผลิตให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ยุค 4.03
ครั้ง 2วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2561Manufacturing Process Characters3
Workshop : เขียน Process / The Flow Process Chart3
ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561วิธีการปรับปรุงระบบบริหารการผลิตให้เหมาะสม How to fit the right improvement to your MES (Manufacturing Execution System)3
การจัดการทุนทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)1.5
Case Study : Human Capital Management1.5
ครั้งที่ 4วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 2561หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)6
ครั้งที่ 5วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตอัจฉริยะ3
การ Integration หุ่นยนต์กับกระบวนการผลิต
Workshop : การประเมินความคุ้มค่าในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และการประเมินความคุ้มค่าในการบูรณาการระบบบริหารการผลิต3
ครั้งที่ 6วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement)6
ครั้งที่ 7วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561เยี่ยมชมโรงงานภายในประเทศ (Open house)6
ครั้ง 8วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561นำเสนอแผนงานการนำไปปฏิบัติ (Implementation Plan Presentation) + พิธีปิดหลักสูตร6
พิเศษ5 วัน 3 คืน / โซนเอเซียศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้าน Robotics and Automation และด้านนวัตกรรมภาคอุตสาหกรม (สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมเท่านั้น) **ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากหลักสูตร**5