ตารางเนื้อหาหลักสูตร iRobot

วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

พิธีเปิด / สัมมนา Executive program for Implementing Robotics and Automation Systems

หัวข้อการบรรยาย :

 • พิธีเปิดหลักสูตร และงานสัมมนา iROBOT
 • (ภาคอุตสาหกรรม + ผู้ประกอบการที่ SuccessCase + สิทธิประโยชน์ / BOI)

วิทยากร :

 • ผู้แทนจากสถาบัน ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Solution Provider
 • ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง จาก KMITL เรื่องการประยุกต์ Mechatronics ในภาคอุตสาหกรรม
 • รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. (บางมด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและควบคุมการผลิต

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : 

 • Overview หลักสูตร, กิจกรรมสานสัมพันธ์ / แนะนำวิทยากร / แนะนำผู้เข้ารับการอบรมด้วย Profile File ของแต่ละคน

วิทยากร :

 • คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เวลา 13.00 น. – 14.45 น.

หัวข้อการบรรยาย : 

 • การใช้ Automation Robot เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ยุค 4.0

วิทยากร : 

 • ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) บิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ไทย

เวลา 15.00 น. – 16.30 น.

หัวข้อการบรรยาย : 

 • ละลายพฤติกรรม (เฉพาะผู้เรียน)

วิทยากร : 

 • คณะทำงานละลายพฤติกรรม

วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : Manufacturing Process Characters

 • การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีในเรื่องการลงทุน
 • ปรับปรุงโรงงาน จาก BOI

วิทยากร : 

 • คุณดุสิต ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย :

 • การจัดการทุนทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)
 • การจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (SHRM : Strategic Human Resource Management)
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD :Human Resource Development)
 • กรณีศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้อง รองรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ตัวอย่างการนำไปปรับใช้ในองค์กร

Assignment :

 • การประเมินการจัดการทรัพยากรบุคลในองค์กร (ผู้เรียน + Coach)

วิทยากร :

 • คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ บจก. สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : Manufacturing Process Characters

 • การผลิตแบบโครงการ (ProjectManufacturing)
 • การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermittent Production)
 • การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production)
 • การผลิตแบบไหลผ่าน (Line- Flow)
 • การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Process)

วิทยากร : 

 • คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Solution Provider

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : Workshop

 • เขียน Process Flow Diagram การผลิตของตนเอง)

วิทยากร :

 • คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Solution Provider

วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation System)

 • องค์ประกอบของระบบการผลิตอัตโนมัติ
 • ระบบเครื่องกล
 • ระบบควบคุมการทำงานของระบบ การเลือกระบบการผลิตอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกร ะบวนการผลิต หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 • องค์ประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • ระบบเครื่องกล
 • ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์
 • ระบบการควบคุมการผลิตการเลือกใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต
 • ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • Gantry Robot (หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในแกน X,Y,Z เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดแม่น ยำ เช่น งานเชื่อม งานประกอบชินส่วน หรือ เครื่อง CNC เป็นต้น)
 • Polar Robot (หุ่นยนต์ที่มี 2 รอยต่อแบบแกนหมุนและ 1 รอยต่อแบบเคลื่อนที่ทำงานเป็นพื้นที่วงกลม)
 • Cylindrical Robot (หุ่นยนต์ที่มี 1 รอยต่อแบบแกนหมุนและ 2 รอยต่อแบบเคลื่อนที่นิยมใช้ในงานจับยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ)
 • SCARA Robot (หุ่นยนต์ที่เป็นแกนหมุน 2แกนขนานกัน เหมาะกับงานหยิบจับชิ้นส่วนเหมาะกับงานเชื่อมต่อชิ้นส่วนเชื่อมต่อจุดของชิ้นงาน)

Demonstration : ระบบการผลิตอัตโนมัติและการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Assignment : การวิเคราะห์ต้นเหตุแห่งปัญหาของกระบวนการผลิต (ผู้เรียน + Coach)

วิทยากร : 

 • ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 2563 สถานที่ : *เรียนที่ Mitsubishi* ตึก True Digital Park (ใกล้ BTS ปุณณวิถี) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : Smart Factory Automation /Smart Factory Platform ตามมาตรฐาน ISA95

 • e-Factory ระบบผลิตอัจฉริยะ

วิทยากร : 

 • คุณพิสิษฐ์ พัทธพิชชพงศ์ บจก. มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคเทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Factory Platform

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : 

 • การวางแผนการผลิต (Scheduling)
 • การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
 • Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)

วิทยากร :

 • คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี Technical Support Manager บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration Solution

วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : การบูรณาการระบบ (System Integration Solutions) การ Integration ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสายสัญญาณ หรือ ไร้สาย

 • การสื่อสารบนมือถือ 5G
 • LoRa
 • NB-IoT
 • การควบคุมระบบระยะไกล
 • ระบบ Cloud
 • Live Demonstration ในกระบวนการผลิต

วิทยากร :

 • คุณอำพร สวัสดิยากร บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม (Engineering Expert)

วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement)

 • การวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity Analysis)
 • Lean Automation
 • การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้วย KPI/OEE (Key Performance Indicator )
  ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน /OEE – Overall Equipment Effectiveness การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
 • การวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • การตรวจสอบและวินิจฉัยความผิดปกติ (Fault Detection and Diagnostic)

Assignment : Problems Solving

วิทยากร : 

 • คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี Technical Support Manager บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration Solution

วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : 

 • Workshop : การประเมินความคุ้มค่าในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และจุดคุ้มทุนของการลงทุน
 • การประเมินความคุ้มค่าในการบูรณาการระบบบริหารการผลิต
 • เหมาะสมกับกับกระบวนการผลิตหรือไม่?
 • กลยุทธ์สร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Business Growth Strategy)
 • การลดระยะเวลาการคืนทุน (ROI : Return On Investment ค่าตอบแทนจากการลงทุน) 6

Assignment : ผู้เรียน + Coach

วันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 2563 สถานที่ : โรงงานอีซูซุประเทศไทย 

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อ : เยี่ยมชมโรงงานภายในประเทศ 

 • โรงงานอีซูซุประเทศไทย

 

วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท)

ระยะการอบรม : รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง (เรียนทุกวันศุกร์ – วันเสาร์) เรียน 10 วันๆ 6 ชั่วโมง


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อการบรรยาย : 

 • นำเสนอแผนงานการนำไปปฏิบัติ (Implementation Plan and Action Plan )

Assignment : (ผู้เรียน + Coach)

หมายเหตุ : รายละเอียดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม