ตารางเนื้อหาหลักสูตร iRobot

วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Balloon1


เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

พิธีเปิด / สัมมนา Executive program for Implementing Robotics and Automation Systems

หัวข้อเสวนา :

 • ที่มาหลักสูตร iRobot และการเพิ่มขีดความสามารถในการเลือกวิธีการปรับปรุงระบบบริหารการผลิตให้เหมาะสม
 • การบูรณาการระบบบริหารการผลิตด้วยระบบ SCADA รวมไปถึงการเลือกใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
 • การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
 • แนวโน้มการนำวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาสร้างผลผลิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
 • การสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐ เช่น สิทธิพิเศษด้านภาษี การสนับสนุนการลงทุน การสนับสนุนด้านเทคนิคและวิศวกรรมในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดย :

 • คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)
 • ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตำแหน่ง Committee and Secretary NECTEC ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.บางมด (ฟีโบ้) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ออกแบบ และควบคุมการผลิต
 • คุณดุสิต ไตรศิริพานิช ตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารการลงทุน 2 จาก BOI ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

หัวข้อเสวนา : Overview หลักสูตร / แนะนำบริษัทผู้เข้าอบรม / แนะนำวิทยากรหลักสูตร / สานสัมพันธ์

โดย : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อเสวนา : การบริหารการผลิตให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ยุค 4.0

 • ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Intelligence)
 • ความเป็นเลิศในการบริหารการผลิต (Operation Excellence Solution)

โดย : คุณศักดิ์ชัย บัวมูล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิต

วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Balloon1


เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อเสวนา : Manufacturing Process Characters

 • การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing)
 • การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermittent Production)
 • การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production)
 • การผลิตแบบไหลผ่าน (Line-Flow)
 • การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Process)

โดย : คุณสีหเดช นิคร ตำแหน่ง Senior Technical Support Engineer บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญระบบ Software ควบคุมการผลิต


เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

Workshop : เขียน The Flow Process Chart

โดย : คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider) และทีมโค้ช

 

วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Balloon1


เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อเสวนา : การเลือกวิธีการปรับปรุงระบบบริหารการผลิตให้เหมาะสม How to fit the right improvement to your MES (Manufacturing Execution System) >> การบูรณาการระบบ (System Integration Solutions)

 • IoT (Internet of Things การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
 • Big Data (ข้อมูลตัวแปรจำนวนมาก)
 • Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)
 • Production Improvement (การปรับปรุงกระบวนการผลิต)
 • Preventive Maintenance (การวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน)

โดย : คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี ตำแหน่ง Technical Support Manager บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration Solution


เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

หัวข้อเสวนา : การจัดการทุนทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management)

โดย : ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ตำแหน่ง รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประเทศไทย (Western Digital) ผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ ด้านบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม


 

เวลา 14.30 น. – 16.00 น.

หัวข้อเสวนา : Case Study : Human Capital Management

โดย : คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)

วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Balloon1


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อเสวนา : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

 • องค์ประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • ระบบเครื่องกล
 • ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ (Software)
 • ระบบการควบคุมการผลิต
 • การเลือกใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต (Integration System)
 • แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยี Low Cost Robotics and Automation System สำหรับ SMEs

ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

 • Gantry Robot (หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในแกน X,Y,Z เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำ เช่น งานเชื่อม งานประกอบชินส่วน หรือ เครื่อง CNC เป็นต้น)
 • Polar Robot (หุ่นยนต์ที่มี 2 รอยต่อแบบแกนหมุนและ 1 รอยต่อแบบเคลื่อนที่ ทำงานเป็นพื้นที่วงกลม)
 • Cylindrical Robot (หุ่นยนต์ที่มี 1 รอยต่อแบบแกนหมุนและ 2 รอยต่อแบบเคลื่อนที่ นิยมใช้ในงานจับยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ)
 • SCARA Robot (หุ่นยนต์ที่เป็นแกนหมุน 2 แกนขนานกัน เหมาะกับงานหยิบจับชิ้นส่วน เหมาะกับงานเชื่อมต่อชิ้นส่วน เชื่อมต่อจุดของชิ้นงาน)

Assignment : การวิเคราะห์ต้นเหตุแห่งปัญหาของกระบวนการผลิต

โดย : คุณธนัชชา ชูพจน์เจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ม.บางมด (ฟีโบ้) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา Robotics

วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Balloon1


เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หัวข้อเสวนา : การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตอัจฉริยะ

 • การ Integrate หุ่นยนต์ กับกระบวนการผลิต

โดย : คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)


เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

Workshop : การประเมินความคุ้มค่าในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต และจุดคุ้มทุนของการลงทุน

 • การประเมินความคุ้มค่าในการบูรณาการระบบบริหารการผลิต
 • เหมาะสมกับกับกระบวนการผลิตหรือไม่?
 • กลยุทธ์สร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Business Growth Strategy)
 • การลดระยะเวลาการคืนทุน (ROI : Return On Investment ค่าตอบแทนจากการลงทุน)

โดย : ผู้เรียน + ทีมโค้ชที่เชี่ยวชาญด้านการรวิเคราะห์ ออกแบบและควบคุมการผลิต

วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Balloon1


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อเสวนา : การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement)

 • การวิเคราะห์ผลิตภาพ (Productivity Analysis)
 • การวัดประสิทธิภาพการผลิตด้วย KPI/OEE (Key Performance Indicator ) ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน /OEE – Overall Equipment Effectiveness การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร) Real Time Monitor
 • การวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • การตรวจสอบและวินิจฉัยความผิดปกติ (Fault Detection and Diagnostic)

Assignment : Problems Solving

โดย :

 • คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)
 • คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี ตำแหน่ง Technical Support Manager บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration Solution

 

วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2561 สถานที่ : โรงงาน Honda จ.ปราจีนบุรี


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อเสวนา : ศึกษาดูงานและประเมินความพร้อมกระบวนการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ

โดย : ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมอาจารย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561 สถานที่ : โรงแรม S31 (สุขุมวิท) ชั้น 5 ห้อง Galleria


เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หัวข้อเสวนา : นำเสนอแผนงานการนำไปปฏิบัติ (Implementation Plan and Action Plan)

โดย : ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมอาจารย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มี.ค. 2561 สถานที่ : โซนเอเชีย (สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมเท่านั้น)


5 วัน 3 คืน **ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากหลังสูตร**

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ด้าน Robotics and Automation และด้านนวัตกรรมภาคอุตสาหกรม

หมายเหตุ : รายละเอียดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม