ภาพบรรยากาศ VIP Open Grand

ภาพบรรยากาศการ Working Group

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงาน Isuzu

ภาพบรรยากาศอบรมเรื่อง HR 4.0

ภาพบรรยากาศอบรมเรื่อง Robot

ภาพบรรยากาสศ_Open Grand หลักสูตร iRobot

ภาพบรรยากาศการอบรมตลอดหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ Congratulation ปิดตัวหลักสูตร iRobot